DE / EN / FR    Impressum   Datenschutz


Kontakt


Anschrift & Kontakt

Rebekah Irving
Internationale Projektberatung und -begleitung
Entwicklungszusammenarbeit - Soziales & Umwelt - Globales Lernen
Kirchenweg 6
63867 Johannesberg
Festnetz. 06021 920 9480
Mobil. 0151 222 436 917
Mail. ri@projectori.com

Home